Parc Nacional d'Aigüestortes: Centres PNAESM.

VALIDACIÓ PENDENT

Benvinguda


El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM) va néixer quan va ser declarat com a tal per Decret de 21 d'octubre de 1955 del Ministeri d'Agricultura (BOE 25, 21-11-55) sota les directrius emanades de la Llei de Parcs Nacionals de 1916. És un dels quinze parcs de la xarxa de parcs nacionals de l'Estat espanyol i l'únic d'aquesta categoria a Catalunya.

L'any 1988 es va publicar la Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta Llei estableix la necessitat de dotar-lo d'un document marc per a la gestió i usos de la programació. El primer Pla Director d'Ús i Gestió (PRUG) va ser aprovat el 1993.

Després de diverses pròrrogues, el segon PRUG va ser aprovat al febrer de 2003. Aquest document s'ha d'adaptar a les previsions del nou Pla Director de Parcs Nacionals vigent i és el principal document de planificació i regulació del Parc, on es defineixen els objectius de gestió i la regulació d'usos i activitats, com ara:

 • Vetllar per la conservació dels processos naturals i dels valors culturals.
 • Definir l'ús públic, promoure l'educació i la difusió dels valors ecològics i integrar la població de la zona en les seves activitats.
 • Promoure la investigació científica sobre el patrimoni natural, etnològic i cultural.

Aquests objectius s'han d'aconseguir durant el període de validesa del PRUG. El Parc i el seu entorn abasten un patrimoni natural i cultural d'excepcional valor, per la qual cosa s'ha implantat un sistema de gestió ambiental per minimitzar l'impacte sobre el medi natural, de les activitats que es desenvolupen i establir un correcte comportament ambiental que permeti la preservació d'aquest patrimoni.

SUPERFÍCIES PNAESM

Parc Nacional 14.119 ha

 • Zona d'ús especial 14.760 m2
 • Àrea d'ús moderat 28,05 ha
 • Àrea d'ús restringit 13.733,32 ha
 • Àrea de reserva 317,63 ha

Zona perifèrica 26.733 ha

 • Superfície de reserva integral 93,56 m2
 • Superfície d'especial interès ecològic i paisatgístic 6.010,43 ha
 • Zona perifèrica d'ús especial 61.181 m2
 • Zona de protecció exterior 20.629,01 ha

Àrea d'influència socioeconòmica 1.447,50 km2

.

Activitats i abast de la Declaració Ambiental


La Direcció, seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya, se suma a l'estratègia d'integració de la variable ambiental dins de la gestió del Parc i les seves infraestructures. La integració de la variable ambiental passa per la definició i implementació d'un Sistema de Gestió Ambiental, de conformitat amb el Reglament (CE) 1221/2009 modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 i el Reglament (UE) 2018/2026.

Així, des de l'any 2005 s'implanta un Sistema de Gestió Ambiental adaptat a l'estructura i necessitats del Parc centrat en la millora contínua de l'acompliment ambiental. L'àmbit d'aplicació del Sistema de Gestió Ambiental engloba les següents activitats, serveis i instal·lacions:

Activitats i serveis

 • Tràmits administratius (autoritzacions, ajudes i altres tràmits).
 • Accés i control de visitants.
 • Informació als usuaris (itineraris recomanats, normativa, guies i transport).
 • Conservació, recuperació i seguiment dels recursos naturals (geològics, del sòl, de l'aigua, genètics, florístics, faunístics i paisatgístics).
 • Gestió i manteniment d'infraestructures i equipaments (refugis, rutes i pistes forestals i altres instal·lacions).
 • Activitats de recerca.
 • Formació i difusió de valors naturals i ecològics.

Instal·lacions

 • Casa del Parc de Boí
 • Casa del Parc d'Espot
 • Centre d'Informació Senet "La Serradora"
 • Centre d'Informació Llessui, Ecomuseu dels pastors de la Vall d'Àssua
 • Centre d'Interpretació Ambiental de Toirigo
 • Xalet-refugi d'Aigüestortes
 • Garatge Erill
 • Casa forestal d'Erill
 • Garatge Espot
 • Refugi de l'Estany Llong
 • Refugio Ventosa i Calvell
 • Refugi Pla de la Font

.

Descripció del Sistema de Gestió Ambiental


Incloure una breu descripció de l'estructura de gestió que dóna suport al sistema de gestió ambiental de l'organització

.

Ubicació i contacte


Adreça: C/ de les Graieres 2, 25528 BoiTel: 973696189 · Mail: ·
Web: https://www.aiguestortes.info/

.


Codi CNAE principal i secundari: 84.12. que regula les activitats sanitàries, educatives i culturals i altres serveis socials, excepte Seguretat Social.


Política de l'organització


El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb més de 60 anys d'història, estableix els següents principis d'actuació que són la base de la seva política i codi de conducta ambiental per tal d'establir criteris de sostenibilitat que afavoreixin la conservació, protecció i millora d'hàbitats i espècies:

 • Vetllar pel compliment de la legislació ambiental i dels requisits voluntaris subscrits.
 • Verificar periòdicament l'eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental i garantir la millora contínua.
 • Promoure i difondre bones pràctiques ambientals.
 • Prevenir els impactes negatius i assegurar el manteniment dels processos naturals.
 • Participar activament en projectes d'estudi i millora del coneixement del medi natural.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 El director-comissari

sistema Reporting Digital EMAS 


Aquest document, que mostra la seva pantalla, correspon a la Declaració Ambiental Digital EMAS del Parc Nacional d'Aigüestortes. Inclou la declaració ambiental completa i validada de l'organització.

Informació social


1
1
 
1

Enllaça aquí amb les nostres principals xarxes socials.

Altres informacions i notícies d' interès


Contingut no exigit pel Reglament EMAS o les seves disposicions complementàries

Material audiovisual d'interès


 2020

Centres de treball
12

Treballadors
38

Producció en treballadors
37,58

Superfície
408.520.000 m2

SITUACIÓ : CENTRE PRINCIPAL 

La nostra organització presenta aquesta Declaració Ambiental, en el marc del nostre compromís amb la transparència i la millora ambiental de les nostres activitats, operacions i instal·lacions.

Testimonis

 Indicadors globals 2020

Inclou la suma de tots els centres de l'organització inscrits en el Registre EMAS 

CONSUM ENERGÈTIC

1

294,95 mwh

• Compra Renovable %
• Prod. Fotovoltaica %

CONSUM D'AIGUA

1

436,76 m3

• Xarxa de subministrament35% %
•  

ABOCAMENTS

1

 m3

• Llera pública %
• Sist. Sanejament %

CO2 EMISSIONS

1

72,58 Tn

• Indirectes %
• Directes %

RESIDUS

1

 1.96 Tn

• Perillosos 8,3 %
• Valorització %

Valors unitaris sobre producció/rendiment

7.85 Mhw/Treballadors p.s.

11.62   m3/Treballadors p.s.

  m3/Treballadors p.s

1,93 Tn/Treballadors p.s.

0.052   Tn/Treballadors p.s.

 Indicadores ambientales EMAS

 Análisis, planificación y desempeño ambiental

Registres de verificació

La present Declaració Ambiental Digital ha estat verificada per:

Declaració ambiental actualitzada no subjecta a validacióDeclaració ambiental actualitzada no subjecta a validació (exempció per a organitzacions petites - article 7 Reglament nº 1221/2009 (Reglament Europeu EMAS).

Pot descarregar aquí el Màster File de la Mare de Déu:Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM)
Data d'última edició:
24 agost, 2022 – Versió del Màster File Nº: PENDENT DE VALIDACIÓ  I EDICIÓ

TRADUCCIONS D'AQUESTA DECLARACIÓ AMBIENTAL: Aquesta Declaració Ambiental de l'EMAS ha estat verificada en la seva llengua original. Els navegadors utilitzats pels interessats per a la seva consulta, o la pròpia Plataforma RightSupply, podrà traduir automàticament la seva transcripció directa, sense que a priori l'entitat certificadora consideri validat el seu contingut traduït. Per a això, es recomanen mètodes com la traducció jurada.